DŮLEŽITÉ INFOMACE


!!! VYPALOVÁNÍ POROSTŮ !!!
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty

!!! PÁLENÍ !!!

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Zmíněné pálení lze oznamovat pomocí tohoto odkazu: http://paleni.firebrno.cz/

 

 

AKTUALITY

 • V pátek 23. 3. 2018 dopoledne navštívily zbrojnici děti ze školičky Sokolík.
 • V pátek 16. 2. 2018 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze MHJ HS Šlapanice.
 • Na počátku roku 2018 proběhla další aktualizace foto a videogalerie.
 • Od listopadu 2017 je jednotka zařazena do systému pro výjezdy s AED (automatizovaný externí defibrilátor).
 • V úterý 13. 6. 2017 se členové jednotky zúčastnili ve Tvarožné výcviku s vrtulníkem zaměřeného na plnění bambi vaku.
 • V sobotu 29. 4. 2017 členové jednotky natáčeli prezentační video pro společnost IBM, které možná bude kolovat celou touto nadnárodní společností a možná i navenek. Výsledek zveřejníme.
 • V sobotu 22. 4. 2017 se starosta sboru zúčastnil mimořádného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna. Na sjezdu byly schváleny dílčí změny stanov spolku, aby zejména odpovídaly legislativním nárokům.
 • Ve čtvrtek 20. 4. 2017 se delegace sboru zúčastnila v Praze jednání spolků s ministerstvem financí, kde se, za účasti ministra, řešila oblast činnosti, daní apod.
 • V neděli 16. 4. 2017 proběhla úspěšně Pomlázková zábava v KD Bedřichovice.
 • V pátek 17. 2. 2017 proběhla v sále orlovny Výroční členská schůze za přítomnosti několika hostů z okolních sborů, starostky města a prezidenta MHJ.
 • Bruslení vydrželo témeř celý měsíc, kluziště letos fungovalo až do 2. 2.!
 • Od 5. 1. 2017 je možno bruslit v parku.
 • Od března je upravována sekce fotogalerie, kde naleznete odkaz na rajce.net. Zde jsme zřídili vlastní uživatelský účet a umisťujeme celý fotoarchív sboru.